3.

༼ ºل͟º ༼ ºل͟º ༼ ºل͟º ༽ ºل͟º ༽ ºل͟º ༽

PATTERNS OF LIFE

The pandemic home can be seen as a situation of accelerated melting of the internet of things and the internet of bodies. Attributes of a place, such as location, ownership, temperature settings, energy consumption, light conditions, positioning of objects in space, together with attributes of body and mind (heart rate, habits, working habits, sleep patterns, sexual orientation, gender, political beliefs, economic transactions) if analyzed together, can build datasets of significant scale to discover relevant patterns, define and identify change, describe those patterns and bring a decision advantage or predict future behavior.

The integration of multi-sensor, co-collected data allows the strengths of one data source to balance out the weaknesses of another, enabling analysts to create a complete picture of someone’s pattern of life. If we switch the perspective and use the pattern analysis against the person in question, it poses a significantly difficult argument for them to deny or obscure because of the multitude of observatory modes, difficult to mask simultaneously. Together with the ultimate multi-sensor device –  the smartphone, a perfect tool to gain information in real time, both in cyberspace and real space – we have theoretically a perfect pool of sources about someone we would like to study.

Diverse metadata collections on one entity may be stored scattered over in-house or third-party servers. Each cookie declaration of a website, Terms-of-Service site of an e-shop, or product information of an IoT device is supposed to inform the user about their data-trace and its destiny. Some data, including recording of phone calls with the public service, may land on the government servers. This passive storage of everyday data might seem harmless. Or, it might happen the data will be used in targeting advertisements on your phone or the next video in autoplay mode. However, specific events such as attending an anti-government demonstration or expressing specific views may trigger investigations of such databases by government entities or social media platforms.


[images source] https://cambridge-intelligence.com/pattern-of-life-analysis/


Vzorce nášho života

Pandemický domov možno vnímať ako situáciu prudkého zliatia internetu vecí a internetu tiel. Ak sa vlastnosti miesta, ako je napr. poloha, vlastníctvo, nastavenie teploty, spotreba energie, svetelné podmienky, umiestnenie predmetov v priestore, spolu s vlastnosťami tela a mysle (srdcová frekvencia, návyky, pracovné návyky, spánkový režim, sexuálna orientácia, pohlavie, politické presvedčenia, ekonomické transakcie), analyzujú spoločne, môžu vytvárať súbory údajov významného rozsahu na objavenie relevantných vzorcov, definovanie a identifikáciu zmien a opísanie týchto vzorcov. Výsledok nám vie priniesť výhody pri rozhodovaní alebo priamo predpovedať naše budúce správanie.

Integrácia multisenzorických, spoločne zhromaždených údajov umožňuje silným stránkam jedného zdroja údajov vyvážiť slabé stránky druhého. To umožňuje analytikom vytvoriť si úplný obraz o vzorci života inej osoby. Ak však zmeníme perspektívu a použijeme analýzu vzorcov správania proti dotyčnej osobe, predstavuje to pre ňu značne znepokojujúcu situáciu, ktorú nemožno poprieť či zakryť. Množstvo prítomných  observatórnych módov by bolo vskutku ťažké zamaskovať. Spolu s multisenzorovým zariadením – smartfónom, dokonalým nástrojom na získavanie informácií v reálnom čase, v kyberpriestore aj v reálnom priestore – máme teoreticky dokonalý zdroj dát o komkoľvek, koho by sme chceli sledovať či analyzovať.

Rôzne zbierky metadát na jednej entite môžu byť uložené roztrúsene na interných serveroch alebo serveroch tretích strán. Každé vyhlásenie o súbore cookie webovej stránky, zmluvných podmienok e-shopu alebo informácie o produkte IoT zariadenia má informovať používateľa o ich sledovaní údajov a ich ďalšom osude. Niektoré údaje, vrátane nahrávania telefonických hovorov s verejnou službou, môžu pristáť na vládnych serveroch. Toto pasívne ukladanie každodenných údajov sa môže zdať ako neškodné. Alebo sa môže bežne stať, že údaje sa použijú pri zacielení reklám vo vašom telefóne alebo pri ďalšom videu v režime automatického prehrávania. Špecifické udalosti, ako je účasť na protivládnej demonštrácii alebo vyjadrenie konkrétnych názorov však môžu spustiť vyšetrovanie takýchto databáz vládnymi subjektmi alebo platformami sociálnych médií.