4.4.

( ಠ ͜ʖರೃ)

Smart TV

There has been a lifestyle notion even pre-2020 that nesting is the new going out [17], that staying at home may be providing more relaxation after work than organizing social life out of the house. Viewing habits are valuable information for the content provider as well as third parties (as is the case of automatic content recognition with VizioTVs).

Laying back and watching a (streamed) movie is itself an activity feeding e.g. a system of recommendations as is the Netflix Recommendation Engine. Their most successful algorithm, Netflix Recommendation Engine (NRE),’is made up of algorithms which filter content based on each individual user profile. The engine filters over 3,000 titles at a time using 1,300 recommendation clusters based on user preferences. It’s so accurate that 80% of Netflix viewer activity is driven by personalized recommendations from the engine. It’s estimated that the NRE saves Netflix over $1 billion per year. According to reports, the growth of the global OTT marketplace is accelerating much more because of the pandemic. Previously, the compound annual growth rate (CAGR) was 16%.
Post-pandemic, this number is expected to reach 19% by 2026, the market value could reach US$438.5 billion.’ [18]

Besides trading your watching experience with the provider, your smart TV can be an access gate to intruders in a specific way. “At the low end of the risk spectrum, they can change channels, play with the volume, and show your kids inappropriate videos. In a worst-case scenario, they can turn on your bedroom TV’s camera and microphone and silently cyberstalk you,” explained the FBI. [19]


[17] https://edit.sundayriley.com/is-nesting-the-new-going-out/

[18] https://www.lighthouselabs.ca/en/blog/how-netflix-uses-data-to-optimize-their-product

[19] https://www.facebook.com/fox40/posts/at-the-low-end-of-the-risk-spectrum-they-can-change-channels-play-with-the-volum/10156735449027039/


Smart TV

Už pred rokom 2020 bola v oblasti životného štýlu prítomná nová predstava, že „ostať doma je nová čierna“. Inak povedané, začali sme viac uprednosťovať domácu pohodu, často označovanú ako nesting  [17]. Rozmohla sa predstava, že ostať doma môže byť po práci väčším relaxom ako organizovanie spoločenského života mimo domu. Návyky diváka sú cennou informáciou pre poskytovateľa audiovizuálneho obsahu, ako aj pre tretie strany (ako je to v prípade automatického rozpoznávania obsahu s VizioTV).

Relax na gauči a pozeranie (streamovaného) filmu je samo osebe činnosťou, ktorá „kŕmi“ dátami napr. systém odporúčaní, akým je Netflix Recommendation Engine. Ich najúspešnejší algoritmus, Netflix Recommendation Engine (NRE), sa skladá z algoritmov, ktoré filtrujú obsah na základe každého individuálneho používateľského profilu. “Motor“ filtruje viac ako 3 000 titulov naraz pomocou 1 300 skupín odporúčaní na základe preferencií používateľa. Je taký presný, že 80 % aktivity divákov Netflix je vo výsledku docielených práve prispôsobenými odporúčaniami z nástroja. Odhaduje sa, že NRE ušetrí Netflixu viac ako 1 miliardu dolárov ročne. Podľa správ sa rast globálneho trhu OTT v dôsledku pandémie zrýchľuje oveľa viac. Predtým bola stanovená ročná miera rastu (CAGR) 16 %.

Očakáva sa, že po pandémii toto číslo do roku 2026 dosiahne 19 %, trhová hodnota spoločnosti by mohla dosiahnuť 438,5 miliardy USD.‘ [18]

Okrem schopnosti referovanania zážitku zo sledovania  poskytovateľovi sa môže váš inteligentný televízor stať aj prístupovou bránou k votrelcom. „V rámci rizikového spektra máme menšie nebezpečenstvá: Votrelci môžu meniť kanály, hrať sa s hlasitosťou a ukazovať vašim deťom nevhodné videá. V najhoršom prípade môžu zapnúť kameru a mikrofón na televízore v spálni a potajmä vás kyberneticky sledovať.” vysvetlila FBI. [19]