4.8.

◉_◉

The all-seeing eye of productivity optimization

The wave of work from home brought diverse big and small companies and startups delivering videoconference tools to unprecedented popularity. Private conversations, companies’ internal processes, and the intimacy of family assemblies started to “be uploaded” as complementary action to the lockdowns and social distancing. Their respective security flaws and threats have also been magnified to unexpected numbers. There, we have been listening to Zoom, the most popular tool’s security issues such as strangers entering the video meetings and spamming them with inappropriate content, its eye and attention tracking, accessible to the administrator of the meeting. 

Moreover, trust, productivity, and secrecy were subjected to new quantification. In a real office, the productivity curve and breaks develop differently from a home office situation. There have been new tools for managers in development and usage, capable of tracking web activity, taking automatic screenshots of employees’ computer screens, or tracking the location via GPS of a smartphone, mouse movements, and keyboard strokes. Do these tools, such as Hubstaff or TimeDoctor really improve trust in a home office situation? Does the observed worker work more efficiently or simply more than they would do in a standard office? The CEO of HubStaff thinks that we do better when observed. [28] [29] Are the natural rhythms of one’s life rather disrupted by the invasion of work, or more, its surveillance?


[28] https://www.npr.org/2020/05/13/854014403/your-boss-is-watching-you-work-from-home-boom-leads-to-more-surveillance?t=1626794584583&t=1648480157777

[29] https://techpandemic.theglassroom.org/#hubstaff-app


Vševidiace oko optimalizácie produktivity

Vlna práce z domu priniesla rôznorodým veľkým i malým spoločnostiam a startupom s nástrojmi pre videokonferencie bezprecedentnú popularitu. Súkromné ​​rozhovory, interné procesy spoločností a intimita rodinných zhromaždení sa nám začali do životov „nahrávať“ ako doplnková akcia k lock-downom a sociálnemu dištancovaniu.

Bezpečnostné nedostatky a hrozby, ktoré tieto nástroje priniesli so sebou, sa tiež zvýšili na neočakávané čísla. Najpopulárnejší server Zoom ukázal bezpečnostné problémy, ako napríklad vstup cudzích osôb na videokonferencie a ich spamovanie nevhodným obsahom,  sledovanie očí a pozornosti prístupné administrátorovi stretnutia.

Navyše dôvera, produktivita a diskrétnosť boli podrobené novej kvantifikácii. V skutočnej kancelárii sa krivka produktivity a prestávky vyvíjajú odlišne od práce z domu. Vývojom pribudli nové nástroje pre manažérov, ktoré dokážu sledovať aktivitu na webe, automaticky vytvárať snímky obrazoviek počítačov zamestnancov alebo sledovať polohu cez GPS smartfónu, pohyby myši a ťahy klávesnice. Zlepšujú však tieto nástroje, ako napríklad Hubstaff alebo TimeDoctor, skutočne dôveru v home-office? Pracuje pozorovaný pracovník efektívnejšie alebo jednoducho viac, ako by pracoval v klasickej kancelárii? Generálny riaditeľ spoločnosti HubStaff sa domnieva, že monitorovaný zamestnanec skutočne pracuje lepšie. [28] [29] Sú prirodzené rytmy života skôr narušené intervenovaním do niečiej práce, alebo jej sledovaním?