4.14.

╰( ⁰ ਊ ⁰ )━ ರೃꍓ艸ꍓᏊ

Smoke signals

Around 60 % of IoT worldwide serve in the industry and companies. It is strongly recommended that the industrial IoT devices are not connected to the standard wireless network. However, in the home environment, they are mostly operated via a smartphone app/voice assistant. Smoke detectors connected to fire alarms are the section of building security whose malfunctioning bears serious consequences, either by running the fire protection without the real fire danger and creating disruption of processes, or the other way round, endangering people, animals and property. In 2021, 226 000 Kidde smart smoke detectors were revoked as the manufacturer discovered they might fail to alert their users. [48]


[48] https://eu.usatoday.com/story/money/shopping/2021/05/06/smoke-detector-recall-kidde-trusense-recalls-alarms-fire-risk/4978726001/


Dymové signály

Približne 60 % IoT zariadení (s pripojením na internet)  je využívaných v priemysle a spoločnosťami. Dôrazne sa odporúča, aby priemyselné zariadenia IoT neboli pripojené k štandardnej bezdrôtovej sieti. V domácom prostredí sa však väčšinou ovládajú cez aplikáciu v smartfóne/hlasového asistenta. Dymové hlásiče napojené na požiarne hlásiče sú úsekom zabezpečenia objektu, ktorého nefunkčnosť môže mať vážne následky, či už prevádzkou požiarnej ochrany bez skutočného požiarneho nebezpečenstva a narušením procesov, alebo naopak ohrozením ľudí, zvierat a majetku. V roku 2021 bolo stiahnutých z obehu 226 000 inteligentných detektorov dymu Kidde, pretože výrobca zistil, že nie sú stopercentne schopné včas upozorniť svojich používateľov. [48]