4.6.

╰( ⁰ ਊ ⁰ )━☆゚.*・。゚

The Bluetooth paths

Bluetooth, a short-range wireless technology that connects devices up to 10 meters distance from each other, presents another virtual version of our personal lives. Playing favorite music through a Bluetooth speaker, sending photos to one’s computer.

The technology itself, or its concrete implementation into specific products and brands might be vulnerable to hacking (to hijack the data in the devices, or the content itself). In itself, it brings another stream to geospatial tracking analysis.

Since Bluetooth’s start in 1996, more and more applications make use also of its location tracking, including Facebook and Google. Even when the function is turned off on your device, the transmission itself is stopped, but nearby Bluetooth signals are still recognized. App makers may use these Bluetooth signals to pinpoint your location.

During the first pandemic year, the need for accurate microlocation tracking was rendered as essential in controlling the movement of the virus’ host. We speak now about precision in terms of centimetres and millimetres. First applications for contact tracking and tracing the human movement, e.g. the government app in the UK, started out with utilization of Bluetooth signal. [22] After some success, governments and startups switched to more specific location tracking signals, moving also eventually from mobile phones to wearable technology or sensor integration into homes. [23]


[22] https://www.derby.ac.uk/blog/covid19-track-trace-contact-smartphone-apps/

[23] https://volantechnology.com/


Trasy siete Bluetooth

Bluetooth, bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá spája zariadenia, ktoré sú navzájom vzdialené do 10 metrov, predstavuje ďalšiu virtuálnu verziu nášho osobného života. Umožňuje nám prehrávanie obľúbenej hudby cez Bluetooth reproduktor či odosielanie fotografií do počítača.

Samotná technológia alebo jej konkrétna implementácia do konkrétnych produktov a značiek sa však môže stať cieľom hackerov (pri krádeži údajov v zariadeniach alebo samotného prenášaného obsahu). To samo o sebe prináša ďalší prvok do analýzy geopriestorového sledovania.

Od spustenia služby Bluetooth v roku 1996 využíva jeho schopnosť sledovania polohy čoraz viac aplikácií, vrátane Facebooku a Google. Aj keď je funkcia na vašom zariadení vypnutá, samotný prenos sa zastaví, no signály Bluetooth v okolí môžu byť naďalej rozpoznané. Vývojári tak môžu tieto Bluetooth signály použiť na určenie vašej polohy.

Počas prvého roka pandémie bola potreba detailného sledovania mikrolokácií označená ako nevyhnutná pri kontrole pohybu hostiteľa vírusu. Môžme pokojne hovoriť o presnosti v centimetroch a milimetroch. Prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a pohybu osob, napr. vládna aplikácia vo Veľkej Británii, začali práve s Bluetooth signálom. [22] Vlády a startupy po prvotnom úspechu prešli na špecifickejšie signály na sledovanie polohy, pričom napokon aj z mobilných telefónov prešli k drobným zariadeniam, ktoré možno nosiť na tele alebo integrácii senzorov do domácností. [23]