4.15.

(☞゚∀゚)☞ ᕦ(⩾﹏⩽)ᕥ [̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅]

The quantified fitness

The idea of tracking health to provide faster and accurate care and to predict the development of a condition connects with the idea of quantified self-movement as well as smart marketing of products, processes such as period, ovulation,and pregnancy tracking, or tracking the health of senior citizens. [49] In 2021, there was a documented database leak of fitness information together with identity information of 61 million users of fitness tracking devices across the world, sources including Fitbit, Misfit Wearables, Microsoft Band, and Google Fit. [50]

The pandemic condition brought a boost to diverse startups to design wearables that monitor bodily functions: the connection of these projects with governments went suddenly strongly in favor of the public opinion. Moreover, governments across the world were suddenly obligating citizens to be tracked with their Covid-19 status and processthose data. In 2020, the team of Nethemba discovered a massive vulnerability while ordinarily using the application of the Slovak centralized healthcare information system NCZI (National Center of Healthcare Information). By it, they were able to access PCR/antigen test results connected with the personal data of altogether 390 000 citizens. As their warning and the ethical procedure were officially published and communicated with the government institution, Nethemba was accused of misusing the data. In 2021, the vaccination status and information on transversing the borders were again not enough protected. Despite the warnings by Nethemba in 2020 and 2021, NCZI seems to further operate in a way that poses a danger of theft of the citizens’ data. [51]

Here we step to the question of appropriateness and regulation. If the public sector regulates the data used by the private sector, who regulates and corrects then the public sector?


[49] https://techpandemic.theglassroom.org/#carepredict-tech

[50] https://www.zdnet.com/article/over-60-million-records-exposed-in-wearable-fitness-tracking-data-breach-via-unsecured-database/

[51] https://nethemba.com/sk/kriticka-zranitelnost-v-aplikacii-moje-ezdravie-unik-databazy-pacientov-testovanych-na-covid-19/

https://nethemba.com/sk/vyvratenie-klamstiev-zo-strany-nczi/https://nethemba.com/sk/moznost-plosneho-ziskania-a-zneuzitia-eu-vakcinacnych-certifikatov/


Quantified fitness

Myšlienka monitorovania zdravia s cieľom poskytnúť rýchlejšiu a presnejšiu starostlivosť o telo a predpovedať vývoj zdravotného stavu sa spája s myšlienkou kvantifikácie vlastného pohybu, a tiež inteligentného marketingu produktov, procesov, ako je sledovanie menštruácie, ovulácie a tehotenstva alebo sledovanie zdravia starších občanov. [49] V roku 2021 došlo k zdokumentovanému úniku informácií o kondícii jednotlivcov do databázy spolu s informáciami o identite 61 miliónov používateľov zariadení na sledovanie kondície na celom svete, vrátane zdrojov Fitbit, Misfit Wearables, Microsoft Band a Google Fit. [50]

Pandémia podnietila rôzne startupy, aby navrhli nositeľné zariadenia, ktoré monitorujú telesné funkcie: Spojenie týchto projektov s vládami bolo odrazu výrazne v prospech verejnej mienky. Okrem toho vlády na celom svete zrazu zaviazali občanov, aby bol sledovaný ich stav ochorenia Covid-19 a aby sa tieto údaje spracovávali. V roku 2020 tím Nethemba objavil masívnu zraniteľnosť pri bežnom využívaní aplikácie slovenského centralizovaného zdravotníckeho informačného systému NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Vďaka nemu mali prístup k výsledkom PCR/antigénových testov spojených s osobnými údajmi spolu 390 000 občanov. Keďže ich varovanie a etický postup boli oficiálne zverejnené a komunikované s vládnou inštitúciou, Nethemba bola obvinená zo zneužitia údajov. V roku 2021 stav očkovania a informácie o prekračovaní hraníc opäť neboli dostatočne chránené. Napriek varovaniam Nethemby v rokoch 2020 a 2021 sa zdá, že NCZI naďalej funguje spôsobom, ktorý predstavuje nebezpečenstvo krádeže údajov občanov. [51]

Tu sa dostávame k otázke vhodnosti a regulácie. Ak verejný sektor reguluje údaje používané súkromným sektorom, kto potom reguluje a opravuje verejný sektor?